Diferència entre revisions de la pàgina «Coordinadors Nacionals»

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
Línia 2: Línia 2:
  
  
==Definitions and tasks==
+
==Definicions i tasques==
  
For each country participating in Inspire there are between one to three National Coordinators (NCs). National Coordinators will act as points of contact for the pilot schools and provide help and support during the implementation of the activities for the Inspire project.  
+
Per cada país participant en el projecte Inspire, hi haurà entre un i tres Coordinadors Nacionals (CN). Els Coordinadors Nacionals actuaran com a contactes per a les escoles pilot i les facilitaran ajuda i recolzament durant el desenrotllament de les activitats del projecte Inspire.  
  
  
National Coordinators' tasks include:
+
Entre les tasques dels Coordinadors Nacionals es troben les següents:
* Assisting the pilot schools
+
Ajudar a les escoles pilot
* Encouraging the pilot schools to use, test and evaluate as many learning objects as possible
+
Animar les escoles pilot a usar, provar i avaluar tots els objectes d’aprenentatge possibles.
* Controlling pilot schools' reporting
+
· Controlar la generació d’informes per part de les escoles pilot
* Collecting the reports provided by the pilot schools
+
· Recollir els informes de les escoles pilot
* Uploading comments from teachers to the "discussion pages" of the learning objects in the English language website
+
· Penjar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en anglés corresponents als objectes d'aprenentatge
* Monitoring comments from teachers in the "discussion pages" of the websites in other languages
+
· Supervisar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en altres llengües
  
  
The list of National Coordinators is available in the [[Contactes Inspire]] section.
+
La llista de Coordinadors Nacionals està disponible en la secció [[Contactes Inspire]]
 
+
Es proporcionarà a tots els Coordinadors Nacionals un compte d’usuari per a Mediawiki i podran modificar les pàgines “no protegides” dels llocs Web d’Inspire.
 
+
==Com usar MediaWiki?==
All National Coordinators will be given a user account for the Mediawiki, and will be able to modify the "non-protected" pages of the Inspire websites.
+
Per a modificar el lloc Web d’Inspire, ha de connectar-se amb el seu usuari i contrasenya. Quan es connecte per primera vegada, el programa li demanarà que canvie la contrasenya.
 
+
===Crear pàgines===
==How to use MediaWiki?==
+
Per a crear noves pàgines, “”busque”” una pàgina que vullga crear (escriga el nom de la nova pàgina en la casella “cerca” del menú de l’esquerra). Si apareix que la pàgina no existix encara, seleccione “”editar pàgina””.
To modify the Inspire website, you need to log in using your username and password. When you log in for the first time, the program will ask you to change your password.
+
===Editar pàgines===
 
+
Per a editar una pàgina existent, seleccione “”editar”” en el menú de dalt o de la dreta i modifique el text. Pot vore els canvis seleccionant “”Mostra una previsualització”” en la part inferior de la pàgina. Per a guardar i publicar els canvis, seleccione “”Desa la pàgina””.
 
+
“”Ordres d’Edició””
===Creating pages===
+
{|border=”1” table width=”600”
To create new pages, '''search''' a page you want to create (write the name of the new page in the "search" box in the menu on the left-hand side). Select '''edit page''' when it says that the page doesn't exist yet.
+
!Ordre
 
+
!Resultat
===Editing pages===
 
To edit an existing page, select '''edit''' in the upper or right side menu, and modify the text. You can see your changes by selecting '''show preview''' from the bottom of the page. To save and publish your changes, select '''save page'''.
 
 
 
 
 
'''Editing Commands'''
 
{|border="1" table width="600"
 
!Command
 
!Result
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>''italics''</nowiki> (two ' )||''italics''
+
|<nowiki>”cursiva”</nowiki> (dos ‘ )||”cursiva”
 
|-
 
|-
|<nowiki>'''bold''' </nowiki> (three ' )||'''bold'''
+
|<nowiki>””negreta”” </nowiki> (tres ‘ )||””negreta””
 
|-
 
|-
|<nowiki>'''''italics and bold''''' </nowiki>(five ' )||'''''italics and bold'''''
+
|<nowiki>””””cursiva i negreta””””</nowiki> (cinc ‘ )||””””cursiva i negreta””””
 
|-
 
|-
|<nowiki>~~~~</nowiki> (four ~ )||Signature in the discussion pages
+
|<nowiki>~~~~</nowiki> (quatre ~ )||Firma en les pàgines de debat
 
|-
 
|-
|<nowiki>==Section heading== </nowiki>(two = )||Section heading
+
|<nowiki>==Títol== </nowiki>(dos = )||Títol
 
|-
 
|-
|<nowiki>===Subsection heading=== </nowiki> (three =)||Subsection heading
+
|<nowiki>==Subtítol== </nowiki>(tres = )||Subtítol
 
|-
 
|-
|<nowiki>* item1</nowiki><br>
+
|<nowiki>* apartat 1</nowiki><br>
<nowiki>* item 2</nowiki><br>
+
|<nowiki>* apartat 2</nowiki><br>
<nowiki>** subitem 3</nowiki><br>
+
|<nowiki>** subapartat1</nowiki><br>
<nowiki>* item 4</nowiki>  
+
|<nowiki>* apartat 4</nowiki><br>
 
||  
 
||  
* item 1  
+
· apartat 1
* item 2  
+
· apartat 2
** subitem 3  
+
** subapartat 3  
* item 4
+
· apartat 4
 
|-
 
|-
|'' Internal link:''
+
!” Enllaç intern:
 
<nowiki>[[name of page]]</nowiki>  
 
<nowiki>[[name of page]]</nowiki>  
| e.g. [[Inspire:Quant_a]] (if page exists)<br> e.g. [[Internal link]] (if it doesn't)
+
| per ex. [[Inspire:Quant_a]] (si la pàgina existix)<br> per ex. [[Internal link]] (si no existix)
 
|-
 
|-
| ''External link''
+
| “Enllaç extern”
 
<nowiki>[URL link text]</nowiki>   
 
<nowiki>[URL link text]</nowiki>   
 
|[http://www.eun.org link text]
 
|[http://www.eun.org link text]
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[ca:page name]]</nowiki>
+
|<nowiki>[[es:nom de la pàgina]]</nowiki>
||Interlanguage links: creates a link to the page "page name" in the Catalan version of Inspire. <br>
+
||Enllaços entre idiomes:” crea un enllaç a la pàgina “nom de la pàgina” de la versió en espanyol d’Inspire. <br>
The link is placed at the bottom of the wiki pages, but appears automatically on the menu on the left-hand side.
+
L’enllaç se situa en la part inferior de les pàgines wiki i apareix automàticament en el menú de l’esquerra.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
'''Creating a table'''<br>
+
“”Crear una taula”<br>
Use the following commands to create a table.
+
Use les següents ordres per a crear una taula.
  
{|border="1" table width="400"
+
{|border=”1” table width=”400”
 
|-
 
|-
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
 
|
 
|
<nowiki>{|border="1"</nowiki><br>
+
<nowiki>{|border=”1”</nowiki><br>
<nowiki>!Title 1</nowiki><br>
+
<nowiki>!Títol 1</nowiki><br>
<nowiki>!Title 2</nowiki><br>
+
<nowiki>!Títol 2</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|A||B</nowiki><br>
 
<nowiki>|A||B</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
<nowiki>|style="color:red;"|C</nowiki><br>
+
<nowiki>|style=”color:red;|C</nowiki><br>
 
<nowiki>||D</nowiki><br>
 
<nowiki>||D</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|-</nowiki><br>
 
<nowiki>|}</nowiki><br>
 
<nowiki>|}</nowiki><br>
 
||
 
||
{|border="1"
+
{|border=”1”
!Title 1
+
!Títol 1
!Title 2
+
!Títol 2
 
|-
 
|-
 
|A||B
 
|A||B
 
|-
 
|-
|style="color:red;"|C
+
|style=”color:red;|C
 
||D
 
||D
 
|-
 
|-
Línia 107: Línia 99:
 
|}
 
|}
 
<br><br>
 
<br><br>
'''Inserting an image or file'''<br>
+
“”Inserir una imatge o un arxiu””<br>
To insert an image or file, first you need to upload the image or file on the '''Upload file''' section. You can find the Upload file section in the '''toolbox''' in the bottom of the menu on the left-hand side.
+
Per a inserir una imatge o un arxiu, primer ha de carregar-los en la secció “”Carrega””, que es troba en el grup “”eines”” del menú de l’esquerra.  
 +
You can find the Upload file section in the “”toolbox”” in the bottom of the menu on the left-hand side.
  
You can insert an uploaded image or file in the text by using the following commands.
+
Pot inserir en el text una imatge o un arxiu prèviament carregats usant les següents ordres:
 
+
“”Inserir una imatge””
'''Insert an image'''
+
{|border=”1” table width=”400”
{|border="1" table width="400"
+
!Ordre
!Command
+
!Resultat
!Result
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[image:filename.jpg (e.g. example.jpg)|Link text]]</nowiki>||[[Image:butter_s.jpg|Example image]]
+
|<nowiki>[[image:arxiu.jpg (per ex. exemple.jpg)|Text de l’enllaç]]</nowiki>||[[Image:butter_s.jpg|Example image]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
'''Insert a file'''
+
“”Inserir un arxiu””
{|border="1" table width="400"
+
{|border=”1” table width=”400”
!Command
+
!Ordre
!Result
+
!Resultat
 
|-
 
|-
|<nowiki>[[media:filename.pdf (e.g. example.pdf)|Link text]]</nowiki>||[[Media:Hello-from-inspire.pdf|Example file]]
+
|<nowiki>[[media:arxiu.pdf (per ex. exemple.pdf)|Text de l’enllaç]]</nowiki>||[[Media:Hello-from-inspire.pdf|Example file]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
  
  

Revisió del 21:17, 24 set 2008


Definicions i tasques

Per cada país participant en el projecte Inspire, hi haurà entre un i tres Coordinadors Nacionals (CN). Els Coordinadors Nacionals actuaran com a contactes per a les escoles pilot i les facilitaran ajuda i recolzament durant el desenrotllament de les activitats del projecte Inspire.


Entre les tasques dels Coordinadors Nacionals es troben les següents: Ajudar a les escoles pilot Animar les escoles pilot a usar, provar i avaluar tots els objectes d’aprenentatge possibles. · Controlar la generació d’informes per part de les escoles pilot · Recollir els informes de les escoles pilot · Penjar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en anglés corresponents als objectes d'aprenentatge · Supervisar els comentaris dels professors en les “pàgines de debat” en altres llengües


La llista de Coordinadors Nacionals està disponible en la secció Contactes Inspire Es proporcionarà a tots els Coordinadors Nacionals un compte d’usuari per a Mediawiki i podran modificar les pàgines “no protegides” dels llocs Web d’Inspire.

Com usar MediaWiki?

Per a modificar el lloc Web d’Inspire, ha de connectar-se amb el seu usuari i contrasenya. Quan es connecte per primera vegada, el programa li demanarà que canvie la contrasenya.

Crear pàgines

Per a crear noves pàgines, “”busque”” una pàgina que vullga crear (escriga el nom de la nova pàgina en la casella “cerca” del menú de l’esquerra). Si apareix que la pàgina no existix encara, seleccione “”editar pàgina””.

Editar pàgines

Per a editar una pàgina existent, seleccione “”editar”” en el menú de dalt o de la dreta i modifique el text. Pot vore els canvis seleccionant “”Mostra una previsualització”” en la part inferior de la pàgina. Per a guardar i publicar els canvis, seleccione “”Desa la pàgina””. “”Ordres d’Edició””

Ordre Resultat
”cursiva” (dos ‘ ) ”cursiva”
””negreta”” (tres ‘ ) ””negreta””
””””cursiva i negreta”””” (cinc ‘ ) ””””cursiva i negreta””””
~~~~ (quatre ~ ) Firma en les pàgines de debat
==Títol== (dos = ) Títol
==Subtítol== (tres = ) Subtítol
* apartat 1
* apartat 2
** subapartat1
* apartat 4

· apartat 1 · apartat 2

    • subapartat 3

· apartat 4

” Enllaç intern:”

[[name of page]]

per ex. Inspire:Quant_a (si la pàgina existix)
per ex. Internal link (si no existix)
“Enllaç extern”

[URL link text]

link text
[[es:nom de la pàgina]] Enllaços entre idiomes:” crea un enllaç a la pàgina “nom de la pàgina” de la versió en espanyol d’Inspire.

L’enllaç se situa en la part inferior de les pàgines wiki i apareix automàticament en el menú de l’esquerra.


“”Crear una taula”
Use les següents ordres per a crear una taula.

Ordre Resultat

{|border=”1”
!Títol 1
!Títol 2
|-
|A||B
|-
|style=”color:red;”|C
||D
|-
|}

Títol 1 Títol 2
A B
C D“”Inserir una imatge o un arxiu””
Per a inserir una imatge o un arxiu, primer ha de carregar-los en la secció “”Carrega””, que es troba en el grup “”eines”” del menú de l’esquerra. You can find the Upload file section in the “”toolbox”” in the bottom of the menu on the left-hand side.

Pot inserir en el text una imatge o un arxiu prèviament carregats usant les següents ordres: “”Inserir una imatge””

Ordre Resultat
[[image:arxiu.jpg (per ex. exemple.jpg)|Text de l’enllaç]] Example image


“”Inserir un arxiu””

Ordre Resultat
[[media:arxiu.pdf (per ex. exemple.pdf)|Text de l’enllaç]] Example file