B4-17-36

De Inspire
La revisió el 13:08, 14 oct 2008 per Agueda.gras (discussió | contribucions) (Protegit «B4-17-36» [edit=sysop:move=sysop])
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Salta a:navegació, cerca
Retrovirus Biologia Immunologia
Retrovirus.JPG

Visió general:

Animació que simula els mecanismes d’infecció i replicació d’un retrovirus.

Pot fer una pausa i comentar el procés pas a pas.


Suggeriments:

Pot usar-la per:

  • Identificar les fases crítiques del procés.
  • Analitzar la possibilitat d’actuació de fàrmacs en el procés
  • Preparar una presentació per a la classe


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Retroviruses are RNA viruses that infect animal cells; the HIV virus belongs to this class of virus. - Els retrovirus són virus d’ARN que infecten cèl·lules animals; el VIH pertany a aquesta classe de virus.
Infection begins when viral envelope proteins bind to receptors. - La infecció comença quan les proteïnes del virus s’unixen als receptors.
The viral membrane fuses with the cell membrane and releases the RNA genome and associated proteins into the cytoplasm. - La membrana vírica es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i deixa el genoma de l’ARN i les sues proteïnes en el citoplasma.
One of the viral proteins is a DNA polymerase called reverse transcriptase. - Una de les proteïnes del virus és l’ADN polimerasa, anomenada transcriptasa inversa.
Reverse transcriptase copies the RNA genome into a single-stranded and then a double-stranded DNA. - La transcriptasa inversa còpia el genoma de l’ARN, primer al ADN de cadena senzilla i després al de cadena doble.
The viral DNA is transported into the nucleus and inserts into the host cell DNA. - El ADN víric passa al nucli i s’inserix en el ADN de la cèl·lula amfitriona.
The integrated proviral DNA directs the synthesis of RNA copies of the viral genome. - El ADN províric dirigix la síntesi de les còpies d’ARN del genoma víric.
The transcribed RNA serves both as mRNA to encode viral proteins and as genomic RNA for the next generation of viruses. - L’ARN transcrit pot actuar com a ARNm per a codificar les proteïnes víriques i com a ARN genòmic per a la següent generació de virus.
The pol gene, not shown, encodes the reverse transcriptase and integrase proteins. The gag protein packages the genomic RNA and pol proteins in a viral shell, called a nucleocapsid. - El gen pol (ocult), codifica la transcriptasa inversa i la integrina. La proteïna gag empaqueta l’ARN genòmic i les proteïnes pol en una nucli víric, anomenat nucleocàpside.
The envelope proteins are synthesized in the ER from a spliced viral RNA transcript. - Les proteïnes de la coberta se sintetitzen en el RE a partir d’una transcripció d’ARN viral acoblat.
After processing in the Golgi, the envelope proteins and the host cell membrane combine with the virus particle. - Després de ser pocessades en el complex de Golgi, les proteïnes de la coberta i la membrana de la cèl·lula amfitriona es combinen amb la partícula del virus.
Newly formed virions bud from the cell surface. The cell lyses and liberates hundreds of infectious viruses into the host organism. - Els nous virions broten de la superfície de la cèl·lula. La lisi cel·lular allibera centenars de virus infecciosos en el organisme amfitrió.


Informació adicional:

tipus: animació
format: flash
Permís per a(1):
descarregar: no?
modificar: no?
Més permisos:
http://www.whfreeman.com/kuby/
Edats(2): 17-21


Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.