B4-13-32

De Inspire
Salta a:navegació, cerca
El cicle de vida del paràsit de la malària Biologia Immunologia
Malaria.JPG

Visió general:

Animació que mostra el cicle de vida del paràsit de la malària en uns pocs passos.

Pot clicar per anar:

  • A la pantalla següent
  • Cap arrere


Suggeriments:

Pot usar-la per parlar de:

  • El procés d’infecció
  • Possibles maneres d’evitar-la
  • Les àrees del món on la malària és un problema de salut


Objecte d’aprenentatge disponible en:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Termes que necessita conèixer:

Next - Següent
Repeat - Repetir
Malaria is transmitted by the Anopheles mosquito. The sporozoite form of the parasite is transmitted from mosquitos to humans. - La malària la transmet el mosquit anòfels. L’esporozous del paràsit es transmet del mosquit als humans.
Within 30 minutes, sporozoites enter liver cells. They multiply for 5-7 days, forming thousands of merozoites. - En 30 minuts, els esporozous entren en les cèl·lules del fetge. Es multiplique durant 5 a 7 dies, formant milers de merozoïts.
The merozoites burst out of the liver into the bloodstream and invade red blood cells. - Els merozoïts salten al flux sanguini i envaïxen els glòbuls rojos.
In the red blood cell, the parasite multiplies to form new merozoites. This typically takes 2 days. - En els glòbuls rojos, el paràsit es multiplica per formar nous merozoïts. Normalment, açò dura 2 dies.
Infected red blood cells burst, releasing merozoites, which infect new cells. - Els glòbuls rojos infectats esclaten i deixen anar els merozoïts, els quals infecten altres cèl·lules.
Some merozoites invade the red blood cells and develop into gametocytes, the sexual stages of the parasite. - Alguns merozoïts envaïxen els glòbuls rojos i es transformen en gametòcits, forma sexual del paràsit.
Gametocytes are taken up by the mosquito when it takes a blood meal. - Els gametòcits passen al mosquit quan pica i extrau sang.
In the mosquito gut, the gametocytes develop into gametes, and fuse to form a zygote. - En l’intestí del mosquito, els gametòcits es transformen en gàmetes i es fusionen per formar un zigot.
After fertilization, the zygote transforms into a motile ookinete. - Després de la fertilització, el zigot es transforma en un oocinet.
The ookinete burrows through the mosquito’s stomach wall. - L’oocinet traspassa la paret estomacal del mosquit.
The ookinete becomes an oocyst, which divides to produce about 1000 sporozoites. - L’oocit esdevé oocist, el qual es dividix per produir al voltant de 1000 esporozous.
After about 5-7 days, the sporozoites are released and move to the salivary glands, ready to infect another human. - Després d’uns 5 a 7 dies, els esporozous ixen de l’oocist i es traslladen a les glàndules salivals.


Informació adicional:

tipus: vídeo animació
format: flash
Permís per a(1):
descarregar: si
modificar: no
Més permisos:
http://malaria.wellcome.ac.uk/node40046.html
Edats(2): 13-16


Notes

(1) Per a ús personal, no comercial. Per a llegir tots els “Termes d'ús” d’aquest objecte d’aprenentatge, seguisca l’enllaç donat en “Més permisos”.

(2) Edats proposades. El professorat pot utilitzar l’objecte d’aprenentatge amb estudiants de qualsevol edat.